Обука на обучувачи (Training of trainers)

Обука на обучувачи (Training of trainers)

Интелектуалниот капитал на вработените е највредниот ресурс со кој располага една организација. Тоа знаење со тек на времето може да се изгуби со заминување на некои од клучните луѓе или пак едноставно несподелување на знаењето со колегите.

Целта на обуката е оспособување на интерни обучувачи и ментори за потребите на организацијата. Без разлика на дејноста, секторот или големината на организацијата принципите на обучување и менторирање се секаде исти. Интерните обучувачи и ментори имаат задача да работат со нововработените при нивното работно воведување; помош на вработените кои не ги остваруваат очекуваните резултати како и работа со талентираните вработени за искористување на нивниот потенцијал.

 

За кого е наменета услугата:

 • организации кои се насочени кон континуирана обука и развој на своите вработени
 • организации кои имаат промена на старосната структура и имаат потреба на пренесување на знаењето од поискусните, на понеискусните колеги
 • организации кои имаат чести заминувања на клучните луѓе од компанијата, а со тоа и значаен дел од знаењето и компетенциите
 • вработени во сектор за човечки ресурси
 • вработени или поединци кои планираат да се занимаваат со испорака на обуки

 

Директни резултати од обуката за интерни обучувачи и ментори:

 • оспособени интерни обучувачи и ментори
 • стажирање на интерните обучувачи и ментори под надзор на Детра

Пошироки бенефити од обуката за интерни обучувачи и ментори (ToT)

 • искористеност на искуството и знаењето на вработените во организацијата
 • оддавање признание на интерните ментори и обучувачи за нивната способност
 • намалени трошоци за ангажирање на надворешни обучувачи
 • зголемени перформанси на вработените преку континуирана обука и менторирање 

Posted on: 03.07.2018Ненад Дафинчевски