Организациски промени уште од 1992 год.
Холистички пристап во промените
Партиципативен пристап со учество на сите засегнати страни