Обучувачки услуги

Школа за консултанти

Консултантството е една од најдинамичните, најпредизвикувачките, а во исто време и професија којашто постојано се менува и надградува. ДЕТРА центар како една од првите консултантски компании во Македонија има акумулирано 27 годишно искуство со македонските компании и условите кои владеат во нашето стопанство. Работиме по холистички пристап, кадешто компанијата ја гледаме како целина и нашите активности кај клиентите допринесуваат за целосен организациски развој. Continue reading

Школа за надзорници

Надзорничката улога е една од најважните во секоја организација. Надзорникот е менаџер од прва линија одговорен за работата на директните извршители и со тоа најдиректно влијае на ефективноста и ефикасноста на организацијата. Синоними за поимот надзорник се: шеф, супервизор, контролор, тим-лидер и сл. Continue reading

Обука за интерни консултанти

Секоја организација треба да се посвети на максимално искористување на интелектуалниот потенцијал на своите вработени. Еден од бенефитите на СКИТОП методологијата за нашите клиенти е што оспособуваме дел од нивните вработени за работа според нашата методологија како би можеле во иднина самостојно да одговорат на предизвиците при организацискиот развој. Continue reading

Обука на обучувачи (Training of trainers)

Интелектуалниот капитал на вработените е највредниот ресурс со кој располага една организација. Тоа знаење со тек на времето може да се изгуби со заминување на некои од клучните луѓе или пак едноставно несподелување на знаењето со колегите. Continue reading

Ефективни тимови и тимска работа

Успешната тимска работа е една од основните работи за успех на било која организација. Поаѓајќи од фактот дека една личност ниту знае ниту може се да сработи сама, се јавува потребата од тимска работа. Тимот како микроорганизација сам по себе има одредени улоги и правила кои треба да се почитуваат со цел постигнување на врвни резултати. Изборот на членови на тимот е наука сама по себе. Continue reading

Останати обуки

Обуките се значаен елемент во организацискиот развој. Преку обуките се развиваат и подигаат индивидуалните капацитети на вработените кои пак се носители на сите промени во организацијата. Колку покомпетентни вработени има една организација, толку е поспремна да одговори на промените кои се случуваат, без разлика дали се внатре во организацијата или пак надвор во окружувањето. Continue reading