За ДЕТРА

Лична карта

DEvelopment through TRAining

 

Историјат

Центарот за организациски развој ДЕТРА е основан во 1991 година со првичен фокус на обезбедување услуги за развој низ обука, од каде што е изведено името – DEvelopment through ТRAining.

Денес поле на наше делување е организацискиот развој.  Continue reading