Лидија Стефановска

Доцент во наставната област Стратегиски менаџмент и пет години директор на БАС Институт за менаџмент Битола. Учествува во голем број истражувачки проекти каде дава значаен придонес во научното физиономирање на истите. Има повеќегодишно искуство во дизајн на методолошката рамка, реализација на истражувања во областа на стратешкото управување на организациите. Во тој смисол, од особена важност е нејзиното учество како тим лидер во проектот „Компаниите како стратегиски фокусирани организации за конкурентност“ – како дел од макропроектот на БАС Институтот за менаџмент Битола, кој се реализираше во периодот од 2012 – 2016 година.

Покрај реализацијата на обуки за стратегиско планирање, како во невладиниот сектор така и во јавниот и приватниот сектор, таа исто така, дава значаен придонес и на многу научни и стручни собири со свои трудови, многу од нив објавени во меѓународни научни списанија. Член е на УО на Македонското научно друштво и член на програмски одбор на многубројни научни Конференции кои третираат теми од областа на професионалниот менаџмент. Автор е на две книги од областа на Стратегискиот менаџмент.

Posted on: 03.07.2018Ненад Дафинчевски